Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Referat fra årsmøtet

26. februar ble det avholdt årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner. Her kan du lese referat fra årsmøtet.

Protokoll fra Oscarsborg Festnings Venners  ordinære årsmøte

26. februar 2013

Til stede: 26 personer.

I  h.h.t. innkalling av 5.februar 2013 ble følgende saker behandlet:

1.  Åpning ved leder Kirsten Færgestad
       Leder ønsket velkommen

2.  Godkjenning av innkallingen.
       Vedtak: Enstemmig vedtatt
 
3.  Godkjenning av dagsorden:
       Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.   Valg av møteleder.
        Vedtak: Kristoffer Grude enstemmig valgt.

5.   Dagsorden:
  a) Valg av referent
  Vedtak: Etter forslag fra møteleder ble Rolf Sæther-Larsen enstemmig valgt.
 
  b) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referent.
  Vedtak: Etter forslag ble Eva Anderssen og Bente Bjerknes valgt.
 
  c) Styrets årsberetning.
  Leder Kirsten Færgestad leste headingene og kom med noen utfyllende opplysninger, og   Arnfinn Folkvord  nevnte bl.a. en stor dugnad i Kommandantboligen/Forsvarets hus.
 
  d) Årsregnskap.
  Arnfinn Folkvord gjennomgikk regnskapet.
  Jan  Kjetil Steine kom med mild kritikk av pengebruken til Naustet, men ville ikke stille    noen til ansvar.
  Vedtak: Enstemmig vedtatt.
 
  e) Styrets forslag til arbeidsplan:
   Planen ble gjennomgått av leder. Hun understreket at å få vedtatt en strategiplan    må stå øverst på det nye styrets agenda.
  Vedtak: Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt.
 
  f) Styrets forslag til budsjett.
  Det ble stilt spørsmål om kr. 15,000,- til OFVs hjemmeside, som nå  bare skal     vedlikeholdes, og om  ikke overskuddet burde økes. Etter redegjørelse fra kasserer    valgte man å la det stå.
  Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt.
 
  g) Medlemskontingenten:
  Vedtak: Uendret kontingent enstemmig vedtatt.
 
  h) Vedtektsfestet valg.


  Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
  Det nye styret har følgende sammensetning:

  Rita Hirsum Lystad  leder   til 2015
  Arnfinn Folkvord  Styremedlem   til 2015
  Hilde Herberg  Styremedlem   til 2015
  Torild Stumo  Styremedlem   til 2014
  Kirsten Færgestad Styremedlem  til 2014
  Espen Ege   Styremedlem  til 2014
 
  Valgkomiteen ble i 2012 valgt for 2 år.
 
  i) Innkomne forslag. 
  Det var ingen innkomne forslag.


Årsmøtet ble deretter avsluttet med at avtroppede leder Kirsten Færgestad ble takket for mange arbeidsomme år i Oscarsborg Festnings Venner, de to siste som leder. Styremedlemmer Ola Veila og Haagen Sæther-Larsen ble også behørig takket.

Avslutningsvis ble den nye festningsforvalter Anne Merete Thorne presentert. Geir Kelly redegjorde for sitt arbeid med bilde- og filmarkivet, som han regner med å  fullføre til sommeren. Da er ca 500 kassetter bearbeidet og digitalisert. Museumssjefen viste historiske tids- og masse-diagrammer fra byggingen av jeteen.

Drøbak 28. februar 2013