Vedtekter

Vedtekter for Oscarsborg Festnings Venners ble vedtatt på årsmøtet den 25.08.1984 og revidert på årsmøtene 19.06.1985, 29.06.1990, 25.02.1993 16.02.1995, 27.02.1997, 04.03.2010, 03.03.2011, 01.03.2012 og 02.03.17.

§ 1 Status

Oscarsborg Festnings Venner (OFV) er en landsomfattende og uavhengig støtteforening basert på frivillig medlemskap. Foreningen vil arbeide i nært samarbeid med kommandanten på Oscarsborg Festning, Oscarsborg Museums leder og Festningsforvalteren.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er å

 • arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg
 • støtte driften av Oscarsborg Museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer
 • styrke interessen for, og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning
 • medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer, bedrifter og institusjoner som ønsker å støtte OFVs formål. Bedriftsmedlemmer og institusjoner har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv.

Medlemskapet inndeles i følgende kategorier:

 1. Familiemedlemskap:      Medlemskapet kan lyde på en eller to personer.
 2. Livsvarig Familiemedlemskap: Familiemedlemskap med engangsinnbetaling.
 3. Bedriftsmedlemskap:     Bedrifter og institusjoner.
 4. Æresmedlemmer.

Som familiemedlemmer, jfr. Pkt. 1 og 2 regnes enslige og par, samt hjemmeværende barn.
 Kun ett familiemedlem kan avgi stemme ved eventuelt valg.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 5. Styret

Styret består av leder pluss fem styremedlemmer. Styret kan oppnevne prosjektledere etter behov.
Kommandanten på Oscarsborg Festning, samt lederen av Oscarsborg Museum og Festningsforvalteren, har møte- og talerett på styremøtene. De skal holdes løpende orientert om styrets og foreningens virksomhet.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens – i dennes fravær nestlederens – stemme avgjørende.
Styret fører protokoll fra sine møter. Styret sammenkalles når lederen beslutter det, eller når minst to styremedlemmer krever det. Det holdes minst fire styremøter i året. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. Kontingenter og innsamlede midler disponeres og forvaltes av styret. Styret kan ikke – uten etter spesiell fullmakt – forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten.

§ 6 Valg

Lederen velges særskilt for to år.


Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Deres funksjonstid er to år.

Valgkomiteen består av tre medlemmer som foreslås av Styret og velges av årsmøtet. Valgperioden er på 2 år med mulighet for gjenvalg i inntil 2 nye perioder. Det bør tilstrebes at personer som går ut av styret velges inn i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår bare unntaksvis kandidater til egen komité.

§ 7 Revisjon

Revisor velges av, og gir innberetning til årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes på Oscarsborg hvert år etter styrets bestemmelse innen 15. mars.
Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel.
Sammen med innkallingen sendes revidert årsregnskap, styrets årsberetning, styrets planer for virksomheten og styrets arbeidsbudsjett for kommende år. Det gis en redegjørelse om de saker som eventuelt skal behandles på årsmøtet utover de vedtektsfestede.
Saker som medlemmene ønsker behandlet – herunder også forslag til vedtektsendringer – må være styret ihende før 1. februar.
Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.
Protokoll fra møtet føres av en referent som velges ved møtets begynnelse.
Protokoll fra møtet underskrives av referenten og to medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Utskrift av protokoll sendes samtlige medlemmer.
Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets begynnelse.

Årsmøtet skal behandle:
a) Styrets beretning.

b) Årsregnskap og revisors beretning.

c) Valg iflg. vedtektenes § 6.

d) Fastsettelse av kontingent.

e) Øvrige saker som er nevnt i innkallingen.

f) Orientering om styrets planer og arbeidsbudsjett for kommende år.

Ved avstemming har hvert medlem én stemme. Skriftlig fullmakt kan gis.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever det. For innkalling og forretningsorden gjelder reglene for ordinært årsmøte.

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning behandles på samme måte som vedtektsendringer.
Vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.
Ved oppløsning disponeres midlene i samsvar med foreningens formål.

Vedtekter for tildeling av æresmedlemskap

 1. Æresmedlemskap kan tildeles foreningens medlemmer og andre personer eller sammenslutninger.
 2. Æresmedlemskap kan tildeles den som har gjort seg særskilt fortjent til påskjønnelsen ved sin innsats for å fremme OFVs formål som er å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg samt øke interessen og kunnskapen om festningens historiske og kulturelle betydning.
 3. Forslag om tildeling av æresmedlemskap vurderes av OFVs styre som foretar tildelingen etter enstemmig vedtak i beslutningsdyktig styremøte.
 4. Æresmedlemskap innebærer kontingentfritak som medlem i OFV.
 5. Som et synlig bevis på æresmedlemskapet tildeles den utnevnte et diplom hvorav det fremgår hvilken innsats som i særlig grad ligger til grunn for utnevnelsen.
 6. Overrekkelsen av diplomet foretas i en forsamling hvor flest mulig av OFVs medlemmer er samlet, f.eks. på årsmøtet eller på det årlige festningsballet.

OFVs vedtekter ble vedtatt på årsmøtet den 25.08.1984 og revidert på årsmøtene 19.06.1985, 29.06.1990, 25.02.1993 16.02.1995, 27.02.1997, 04.03.2010, 03.03.2011, 01.03.2012 og 02.03.17.